Kategórie
názory

Návod, koho voliť

dĺžka článku: 13 minút

Dnešný príspevok bude mať, netradične, politický nádych. Už niekoľko volebných období sa vo mne totiž objavuje vnútorný rozkol. Na jednej strane si ctím občiansku povinnosť voliť zástupcov do Národnej rady SR, na druhej strane pravidelne u mňa vyvstáva každé štyri roky stále pálčivejšia otázka: „Ale koho?

Po minulé roky som bol nútený sa vždy uchyľovať k menšiemu zlu, čo ma však vnútorne vôbec neuspokojovalo. Tento rok som prišiel na hack, ako moju otázku vyriešiť.

Môj základný problém je v tom, že v politickom spektre pre mňa neexistuje ani jedna strana, v ktorú by som mal bezvýhradnú dôveru. V ktorej by som súhlasil so všetkými bodmi programu, nič by mi neprekážalo, na každého člena by som mal pozitívny (alebo aspoň neutrálny) názor a na žiadneho negatívny. Pri každom subjekte mi niečo vadí, a nie sú to len kozmetické chyby, nad tie by som sa ešte povzniesol, ale vždy ide o niečo kritické. Tento kolotoč sa opakuje každé štyri roky, ale dnes mám reálny problém prísť k urne a s aspoň trochu čistým svedomím tam hodiť jeden z tých čiernobielych papierov.

V minulosti som volil podľa niekoľkých kritérií, či už som sa na ne pozeral jednotlivo, alebo ako na komplexný celok. Kto je lídrom strany, aké je jeho pozadie a vzdelanie, kto sú jeho najbližší, aké je ich pozadie a vzdelania, aký má strana program, v čom bola namočená a do akej miery, ako sa prezentuje navonok, ako komunikuje a pristupuje k vlastným úspechom a hlavne k zlyhaniam.

Tieto kritériá mi však už v dnešnej dobe nestačia. Akonáhle uvedeným sitom preosiem postupne každú zo strán, neprepadne ním žiadna. Preto som tento rok musel zvoliť iný postup. Aby som mal koho voliť.

Inšpirovaný podobným prípadom zo zahraničia, zvolil som si otázku, ktorú subjektívne považujem pre mňa za najdôležitejšiu. V súčasnosti je to pre mňa otázka klimatických zmien. Túto otázku som jasne sformuloval a následne rozdelil na dve – chcel som vedieť, aké opatrenia v tejto súvislosti prijme politická strana v najbližšom volebnom období (1. otázka) a ktoré opatrenia zvolí, ak by bola pri moci do roku 2050.

Tieto dve otázky som následne 3. januára 2020 rozoslal všetkým politickým stranám, ktoré majú čo i len trochu reálnu šancu na zvolenie do NR SR:

 1. Sloboda a Solidarita
 2. Slovenská národná strana
 3. Naše slovensko
 4. strana Vlasť
 5. Sme rodina
 6. Most – híd
 7. Smer
 8. Dobrá voľba
 9. Za ľudí
 10. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)
 11. PS/SPOLU
 12. KDH

Môj mail vyzeral takto:

Dobrý deň,

chcel by som sa informovať ohľadom časti volebného programu a plánov vašej politickej strany v oblasti životného prostredia, konkrétne opatrení, ktoré by sa súhrnne a zjednodušene dali označiť ako opatrenia reagujúce na predpovedané klimatické zmeny, ktoré majú nastať v tomto storočí a opatrenia, ku ktorým je zaviazaná Slovenská republika podpisom Parížskej klimatickej dohody.

Moja otázka sa skladá z dvoch častí:
1) aké opatrenia v súvislosti s vyššie uvedeným sa bude usilovať presadiť/zaviesť vaša politická strana v najbližšom volebnom období a
2) aké opatrenia v súvislosti s vyššie uvedeným sa bude usilovať presadiť/zaviesť vaša politická strana v období do roku 2050?

Som občan, ktorého primárnou preferenciou pri rozhodovaní o voľbe politickej strany je práve riešenie tejto otázka. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpovede som však dostal len od troch strán (Vlasť, PS-Spolu a SaS). Vzhľadom na možné dôvody (novoročné obdobie, zaneprázdnenosť, skutočnosť, že niektoré strany ešte nemali zverejnený program a podobne) a na fakt, že vždy dávam ľuďom druhú šancu, som sa so svojimi dvoma otázkami pripomenul ešte o mesiac neskôr, teda 3. februára 2020:

Dobrý deň,

chcem sa pripomenúť s mojou otázkou spred mesiaca, nakoľko som od vašej strany nedostal odpoveď, resp. program strany ešte nebol v danom čase zverejnený. Prosím Vás teda o aktuálne informácie. Ďakujem pekne

Odpovede a reakcie jednotlivých strán (z obdržaných odpovedí som odstránil úvodné oslovenia a záverečné formulky, kvôli stručnosti a relevantnosti článku, inak je uvedené ich plné znenie, pozn.) som oznámkoval na základe subjektívneho pocitu na škále od 0 – 5, kde 0 znamená absolútne žiadna reakcia a každé vyššie číslo odzrkadľuje vyššiu kvalitu poskytnutej odpovede. Upozorňujem, že pri hodnotení som prihliadal výlučne na formu, spôsob a relevanciu odpovede a skutočnosť, či mi odpovedala zodpovedná osoba za danú oblasť. Nehodnotil som samotné opatrenia, ktoré sa v odpovediach nachádzali.

V nasledujúcom texte uvádzam jednotlivé odpovede oslovených politických strán. Ak niekoho trápi rovnaká otázka ako mňa, snáď mu pomôžu. Niekomu možno pomôže aj forma a spôsob (ne)odpovede niektorej zo strán, každý považujeme za dôležité niečo iné.


Sloboda a Solidarita;

 • hodnotenie odpovede: 4
 • komentár: najkomplexnejšia a najdlhšia odpoveď „k veci“, nielen s vymenovaním cieľov, ale aj konkrétnych opatrení, ako ich plánujú dosiahnuť, taktiež odpovedala konkrétna osoba, ktorá má v strane túto problematiku na starosti
 • odpoveď na otázku z 3.1.2020:

všetko sa dozviete už túto sobotu (4.1.2020, pozn.), kedy predstavíme kompletný program, aby
sa na Slovensku oplatilo, pracovať a žiť. Môžete sledovať aj naživo na FB stránke našej strany.

 • odpoveď na otázku z 3.2.2020:

ďakujeme za Vašu otázku a ospravedlňujem sa, že ste sa museli pripomenúť.

Vaša otázka sa týka opatrení voči klimatickej zmene a skladá z dvoch častí, pokúsim sa Vám opísať prístup SaS v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia s dôrazom na dopady na zmenu klímy.

1) aké opatrenia v súvislosti s vyššie uvedeným sa bude usilovať presadiť/zaviesť vaša politická strana v najbližšom volebnom období
Klíma sa mení a planéta otepľuje. Za rohom sú zmeny, ktorých dopady na ekonomiku a kvalitu života dnes nevieme presne odhadnúť. Skôr ako zalamovať rukami a panikáriť, chceme k problematike pristúpiť so zdravým rozumom. Zmena klímy je globálny fenoném a na razantnom postupe sa musia najprv dohodnúť svetoví lídri. V SaS sa riadime heslom „Mysli globálne, konaj lokálne“. Sme presvedčení, že aj v malej krajine, akou je naša, môžeme už dnes urobiť kroky, aby sme sa na dopady zmeny klímy ako prívalové dažde, horúčavy či suchá pripravili.
Zameriame sa na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky prírody – cez lesy až po vodu. Cieľom je zachovanie zelenej krajiny pre naše deti čo v praxi znamená zvyšovanie biologickej biodiverzity, ochranu vodných zdrojov, zmierňovanie klimatických zmien a adaptácia krajiny na zmenu klímy.
Podporujeme riešenia, kde štát ušetrí, a zároveň sa nebudeme musieť zásadne obmedziť: Lokálne môžeme zlepšiť v našej krajine životné prostredie tak, že obmedzíme rúbanie lesov, dáme stopku dotáciám na výrobu elektriny z drevnej štiepky, čo sa nám už podarilo v rámci zastavenia „biomasakra“ či stopku dotáciám na výrobu energie z uhlia.Ukončíme výrobu elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v Elektrárni Nováky najneskôr v roku 2023 a vyradíme uhlie zo strategických zásob tak, aby sa už ďalej neťažilo.
Slovenský vzduch najviac znečisťujú prachové mikročastice PM 2,5 a 10, ktoré pochádzajú z dopravy, priemyselného znečistenia či vykurovania domácností. V tejto oblasti navrhneme cielenú infokampaň v obciach s vysokým podielom emisií z vykurovania, kde poukážeme na zdravotné riziká, ktoré plynú z nesprávneho spôsobu vykurovania. Zavedieme dvojstupňovú kontrolu znečisťovateľov. V prvom kroku znečisťovateľ dostane upozornenie. V druhom bude umožnený vstup štátnemu dozoru k spaľovaciemu zariadeniu a možnosť odobrať vzorku popola ako dôkazného materiálu pre ďalšie správne konania. Navrhneme zákaz predaja kotlov na tuhé palivo 1. a 2. emisnej triedy, ktoré sa najviac podieľajú na znečistení ovzdušia.
Zabezpečíme zvýšenie počtu meracích zariadení kvality ovzdušia a zavedenie krátkodobých limitov aj na aromatické uhľovodíky – benzo(a)pyrén. Zavedieme nový výpočet dane z motorových vozidiel tak, aby sa bola určená podielom minimálnej výšky dane pre každý typ vozidla podľa zdvihového objemu valcov v cm3 a určeným koeficientom na základe výšky emisií CO2.

Zmeníme nazeranie na les ako prírodný komplex, a nie iba zásobu dreva. Je nevyhnutné ukončiť kompetenčné spory medzi ochranou prírody a lesníctvom.Presunieme agendu lesného hospodárstva pod rezort životného prostredia. Na lesných pozemkoch, ktoré patria štátu, prehodnotíme Program starostlivosti o les , aby sme zabezpečili súlad medzi ťažbou dreva a ostatnými funkciami lesa. Zasadíme sa o výrazné zvýšenie uplatňovania výberkového hospodárskeho spôsobu a výberkovej ťažby drevnej hmoty, ako nástroja na šetrnejšie obhospodarovanie našich lesov s dôrazom na ochranu súkromného vlastníctva.
V lesoch umožníme také formy cestovného ruchu, ktoré budú rešpektovať prírodu. Napríklad dovolíme pohyb osôb po krajine aj v chránených územiach, okrem území s 5. stupňom ochrany. Doriešime vyčlenenie ciest pre horské bicykle a jazdu na koni v lese a voľnej krajine. Programy starostlivosti o chránené územia budeme riadiť manažérsky. Vytvoríme priestor pre optimálne užívanie chránených území, ochranu biotopov, hospodárenie v chránených územiach, čím sa zlepšia podmienky pre turizmus a rekreáciu. Doriešime vyčlenenie ciest pre horské bicykle a jazdu na koni v lese a voľnej krajine.
Navrhneme zriadenie „ekopolície“ ako samostatnej zložky štátnej polície, ktorá sa bude sústrediť na ochranu zvierat, biodoverzity, lesov, znečisťovanie pôdy, vody, čierne skládky aj stavebnú kriminalitu. Policajti budú pripravení efektívne zasiahnuť pri nepovolených výruboch a preprave dreva z nepovolenej ťažby aj pri zásahoch proti čiernym stavbám. Budú zaškolení pre odhaľovanie pôvodcov čiernych skládok, znečisťovaniu podzemných vôd, či prechovávačov chránených druhov.
Budeme vyžadovať dôslednú kontrolu dodržiavania lesohospodárskych postupov a umožníme vyššiu kontrolu verejnosťou, napríklad cez on line prístup k Programu starostlivosti o les . Zavedieme povinnosť kontrolných orgánov štátnej správy vypracúvať plán kontrolnej činnosti, v ktorom bude uvedený obsah kontroly a časová frekvencia kontrol. Výsledky kontrol budú verejné.
V energetike navrhneme opatrenia, aby si spotrebitelia mohli nainštalovať vlastné zdroje tepla z z obnoviteľných zdrojov tepla, ak do roku 2025 teplárenskéí spoločnosti nezekologizujú svoje prevádzky.
V teplárenstve považujeme za prioritu modernizáciu teplárenských zdrojov.
Podporíme rozvoj výroby energie z obnoviteľných zdrojov bez dosahu na koncovú cenu elektriny.
Podporíme elektromobility a iných alternatívnych pohonov , najmä vo využití vo verejnej správe. Našu podporu má aj cyklodoprava a verejná doprava.

2) aké opatrenia v súvislosti s vyššie uvedeným sa bude usilovať presadiť/zaviesť vaša politická strana v období do roku 2050?
Pri rozhodovaní v životnom prostredí budeme požadovať dodržiavať zásady prevencie a predbežnej opatrnosti . Ochrana životného prostredia niečo stojí. Poznať bilanciu nášho bohatstva je nevyhnutné. Navrhujeme, aby do bilancie čistého bohatstva Slovenskej republiky bolo započítané prírodné bohatstvo (voda, lesy, nerastné suroviny) na strane aktív a ekologický dlh (environmentálne záťaže, protipovodňové opatrenia a pod. ) na strane pasív, vrátane záväzkov spojených s implementáciou štandardov EÚ (znečistené podzemné vody a ovzdušie, kanalizácia, modernizačný dlh – energetická efektívnosť budov, emisie a pod. ). Slovensko je bohatá krajina . Vlastníme podzemné vody, vodné toky aj prírodné liečivé a termálne pramene. Zatiaľ máme obrovské zásoby čistej a pitnej vody, z ktorej ročne odčerpáme len 4%. Tento zdroj je vzácny, konkurenčný oproti iným krajinám. V čase klimatických zmien sa voda stáva „ropou“ 21. storočia. Je na nás, aby sme ju uchránili pred znečistením a využili v prospech nás a našich detí. A preto zadefinujeme strategické existujúce a potenciálne rozvíjajúce sa vodárenské zdroje. Ich ochrana bude súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie ako verejnoprospešná stavba a chránená vodohospodárska časť krajiny. Presadíme, aby pásma hygienickej ochrany boli záväzné pre územné plány obcí a miest ako územia s verejnoprospešnou funkciou. Overíme rozsah plánovaných malých vodných elektrární uvedených v takzvanom Vodnom pláne Slovenska a definitívne ukončíme prípravu investícií ako Vodné dielo Slatinka a Vodné dielo Tichý potok. Vykonáme revíziu vodných stavieb v majetku štátu a rozhodneme o ich ďalšej existencii , vrátane alternatívy odstránenia niektorých stavieb. Pri výbere protipovodňových opatrení sa budeme riadiť politikou hodnota za peniaze. Podľa dostupných dát budeme rozhodovať, či je efektívnejšie pristúpiť k sivým alebo zeleným opatreniam tak, aby štát minul čo najmenej nielen pri realizácii, ale aj počas údržby opatrení.

Pôda je neobnoviteľný zdroj . Ak ju nenávratne znehodnotíme, stopku dostane poľnohospodárstvo, rastlinná výroba aj nové investície. Podpora pestrosti krajiny je preto našou prioritou. Výstavba nových priemyselných objektov na zelených lúkach a záber poľnohospodárskej pôdy nemusí byť jedinou možnosťou. Staré opustené priemyselné areály, tzv. brownfieldy môžu byť po rekultivácii príležitosťou ako plochy pre ďalšie využitie, navyše s pozitívnym dopadom pre mestá a obce, v ktorých sa tieto areály nachádzajú. Efektívnej ochrane prírody a obrábaniu pôdy bránia aj nejasné vlastnícke vzťahy, nedokončené reštitúcie či nejasnosti okolo pozemkových úprav. Ukončenie usporiadania vlastníckych vzťahov je pre SaS prioritou.
Budeme podporovať obnovu krajinných prvkov (remízky, vetrolamy, mokrade) chrániacich pôdu pred eróziou, podporujúcich biodiverzitu a prinášajúcich iné benefity v oblasti životného prostredia.


Slovenská národná strana

 • hodnotenie odpovede: 0
 • bez akejkoľvek reakcie na oba maily

Ľudová strana Naše slovensko

 • hodnotenie odpovede: 0
 • komentár: mail nebol ani v jednom prípade doručený, nakoľko schránka prijatých správ tejto strany bola preplnená

strana Vlasť

 • hodnotenie odpovede: 3
 • komentár: hoci odpovedali ako prví, ich reakciu nepovažujem za priamu odpoveď na moju otázku, plusový bod za to, že mi odpovedala konkrétna osoba, ktorá má v strane túto problematiku na starosti

ďakujeme za správu a otázky, na ktoré Vám odpovie naša expertka na
poľnohospodárstvo p. Ing.PND. Miroslava Cisárová, ktorej sme správu preposlali.

Odpoveď p. Cisárovej prišla o 5 dní neskôr:

Dovoľte mi aby som sa Vám predstavila: som Ing. Miroslava Císarová, PhD. a v strane VLASŤ zodpovedám za oblasť pôdohospodárstva, ochrany životného prostredia a bezpečnosti potravín.

V mene nášho tímu mi dovoľte sa Vám poďakovať za podnetné otázky týkajúce sa riešenia otázky klimatických zmien. Strana VLASŤ sa samozrejme zaoberá týmto problémom ak aj množstvom iných, ktoré sa týkajú nielen samotného životného prostredia a jeho ochrany, ale aj pôdohospodárstvom, podpory poľnohospodárov a bezpečnosti potravín.

V oblasti pôdohospodárstva je našou prioritou najmä realizácia pozemkovej reformy do desiatych rokov, podporenie rozvoju regiónov a regionálnych poľnohospodárov a dovoz a produkcia kvalitných a bezpečných potravín s cieľom ochrany spotrebiteľa a teda občanov Slovenskej Republiky.

V oblasti ochrany životného prostredia je našou prioritou číslo jeden Ochrana Našich Prírodných zdrojov Ústavným Zákonom! Nesmieme si nechať zničiť našu prírodu a bohatstvo, ktoré nám ponúka a musíme ju zachovať aj pre naše deti. Ústavným zákonom, ktorý bude nadradený nad ostatné by sme boli schopný ochrániť našu pôdu, vodu a ovzdušie pred znečisťovaním.

Ak budete mať v tejto oblasti akékoľvek ďalšie otázky, môžete ma kontaktovať.


Sme rodina

 • hodnotenie odpovede: 0
 • bez akejkoľvek reakcie na oba maily

Most – híd

 • hodnotenie odpovede: 1
 • komentár: hoci uviedli link na svoj program ako ďalšie strany v tomto prehľade, urobili tak bez sprievodného textu či aspoň úvodom do témy
 • odpoveď na otázku z 3.1.2020: bez odpovede
 • odpoveď na otázku z 3.2.2020:

tu nájdete náš program: https://most-hid.sk/sk/volebny-program-2020.


Smer

 • hodnotenie odpovede: 0
 • bez akejkoľvek reakcie na oba maily

Dobrá voľba

 • hodnotenie odpovede: 2
 • odpoveď na otázku z 3.1.2020: bez odpovede
 • odpoveď na otázku z 3.2.2020:

ďakujeme za Váš záujem, sme radi, že Vám téma zmeny klímy, rovnako ako nám, nie je ľahostajná.
Vzhľadom na to, že opatrení na boj proti zmene klímy a za zmiernenie jej dopadov máme v našom programe skutočne veľa, radi by sme Vám dali do pozornosti plné znenie programu DOBREJ VOĽBY v kapitole o životnom prostredí a klíme. Link prikladame https://dobravolba2020.sk/DOBRA_VOLBA_2020_-_VOLEBNY_PROGRAM.pdf  


Za ľudí

 • hodnotenie odpovede: 0
 • bez akejkoľvek reakcie na oba maily

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

 • hodnotenie odpovede: 1
 • komentár: hoci odpovedali pravdepodobne predpripravenou formulkou, neposkytli link na program, ako iné strany
 • odpoveď na otázku z 3.1.2020:

Náš program zverejníme začiatkom februára. Osobitnú kapitolu v ňom venujeme životnému prostrediu, klimatickým zmenám a lesníctvu. Naše hnutie má viacero odborníkov a expertov pre tieto oblasti, preto sme vytvorili kvalitný program plný riešení súčasných problémov v oblasti klimatických zmien. Začiatkom februára ho nájdete na webovej stránke obycajniludia.sk

Prajeme Vám všetko dobré, držme si navzájom palce, aby sa nám podarilo dosiahnuť lepší život pre ľudí na Slovensku.

 • odpoveď na otázku z 3.2.2020:

Odpoveď sme Vám zaslali 24.1.2020.


PS/SPOLU

 • hodnotenie odpovede: 2
 • odpoveď na otázku z 3.1.2020:

ďakujeme za Vaše otázky. PS/SPOLU je najzelenšou stranou a máme veľký tím kandidátov a kandidátiek, ktorí sa tejto téme venujú.

Všetky naše opatrenia ku klimatickej kríze nájdete tu: https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu/zivotne-prostredie-klimaticka-kriza-a-energetika


KDH

 • hodnotenie odpovede: 0
 • bez akejkoľvek reakcie na oba maily

Výsledné hodnotenie:

4 body: Sloboda a Solidarita
3 body: strana Vlasť
2 body: PS/Spolu, Dobrá voľba
1 bod:  OĽaNO, Most – Híd

A ako mi to teda oproti minulým rokom pomohlo? Zúžil som výber potenciálnych strán, ktoré prichádzajú do úvahy, že by som mohol voliť. Vylepovať bilboardy a platiť si propagáciu príspevkov na sociálnych sieťach spoza počítača vie každý. Ale venovať čas a energiu odpovedi jediného (aj to len potenciálneho) voliča je niečo, čo si zaslúži zohľadniť. O to viac, keď je odpoveď sofistikovaná, k veci a/alebo od osoby, ktorá za danú oblasť v danej strane preberá zodpovednosť.

Mojim ďalším krokom teraz bude pozrieť si programy strán, ktoré odpovedali na moje otázky, vybrať si z nich ten, ktorý mi príde najviac racionálny a realizovateľný. A ak by som sa nevedel rozhodnúť medzi dvoma či viacerými, pozriem sa aj na spôsob, akým sa mi dostalo odpovede.

Je to ideálny návod? Mnohí asi povedia, že nie, lebo nezohľadňuje niektoré z faktorov, ktoré považujú (a ja som v minulosti považoval) za dôležité. Ale tie faktory ma pravidelne dostávajú do situácie, kedy som si nevedel svedomito vybrať alebo som so svojou voľbou nebol úplne stotožnený.

Zdieľať: