Archívy pre máj 2017

25. mája 2017 - iné

Zásady ochrany osobných údajov

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ tohto webu - Peter Rúfus (ďalej v texte aj ako "Peter"), spracovával vaše osobné údaje podľa nasledujúcich podmienok:

Rozsah spracovania vašich osobných údajov

Peter bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s prihlásením sa na odber e-mailových newsletterov (ďalej aj ako "RuFsletter"). Peter bude spracovávať váš e-mail, krstné meno, priezvisko alebo prezývku (podľa toho, ktoré z uvedeného ste vo formulári uviedli).

Úšel spracovania vašich osobných údajov

Peter bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom distribúcie RuFslettra a zasielanie informácií o jeho literárnej a publicistickej tvorbe.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre naplnenie účelu RuFslettra, ktorý svojou povahou môže spadať do marketingového odvetvia. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj "GDPR").

Doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané

Peter bude spracovávať vaše údaje, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas, ktorý ste poskytli pri prihlásení sa na odber RuFslettra, môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každého RuFslettra a nachádza sa v jeho pätičke. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom

K vašim osobným údajom bude mať prístup Peter, ktorého spracúvanie vašich osobných údajov spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorý bude dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Peter bude mať prístup k týmto údajom iba po dobu nevyhnutne nutnú a v nehyhnutne nutnom rozsahu, pokiaľ to bude nutné pre poskytnutie služby a splnenie legislatívnych požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu

Petra môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu kontakt@peterrufus.com. Peter je oprávnený požadovať preukázanie vašej totožnosti za účelom zabránenia prístupu neoprávneným osobám k vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovávania, vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu ku svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov, výmazu a ďalších práv stanovených v GDPR.

Právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať Petrovi. V prípade, že vznesiete námietku voči spracovaniuza účelom e-mailového marketingu, Peter vaše osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obhajovu právnych nárokov. Bližšie informácie obsahuje článok 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému orgánu. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí vám žiadna sankcia.

11. mája 2017 - recenzie kníh

Ayn Rand – Atlas pokrčil plecami

dĺžka článku: 3 minúty

Atlas pokrčil plecami je najlepšia kniha, akú som kedy čítal. Bodka. Tu by som mohol recenziu s čistým svedomím ukončiť, nakoľko som povedal to najdôležitejšie a vy by ste mali utekať do najbližšieho kníhkupectva a jeden výtlačok si hneď kúpiť. Keďže ma však nie každý pozná, poďme na to aj štandardným spôsobom. Čítať viac

4. mája 2017 - čítanie

Pocket

dĺžka článku: 5 minút

V druhom diele zo série "čítanie" sa budem venovať čítaniu článkov, textov a diel uverejnených na internete a/alebo v elektronickej podobe. Hoci čítačky elektronických kníh sú na to do istej miery uspôsobené, v tomto článku sa im nebudem venovať, nakoľko (1) nie každý ju vlastní, (2) nie všetky texty na internete sa pre ňu stopercentne hodia alebo (3) je náročné ich do nej dostať. Ostáva nám teda čítať internetové texty na displejoch našich monitorov, tabletov a smartfónov. V minulom diele sme si povedali o neblahých účinkoch týchto displejov na náš spánok, dnes sa budeme venovať praktickej stránke čítania na múdrych zariadeniach. Čítať viac